ارزش ها

You are here

ارزشهاي سازماني شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران:

 • نظم و انضباط فردي و مراعات مقررات و دستورالعمل هاي سازماني  
 • برنامه محوری، توسعه كار گروهي علاوه بر كار فردی جهت افزايش توليد،  فروش و سود شركت   
 • مدیریت هزینه ها، کنترل و کاهش بهای تمام شده در جهت افزایش رقابت پذیری شرکت    
 • شایسته سالاری، افزایش وفاداری کارکنان به سازمان و حمایت و حفظ کارکنان کارآمد  
 • مسئوليت پذيري و داشتن تعهد عملي نسبت به اهداف سازماني        
 • تلاش و سخت كوشي در كارها و ارتقاء بهره وري و اهمیت دادن به اثربخشي فعاليت ها  
 • مشاركت جويي، بها دادن به نوآوری و خلاقیت و استفاده از دانش و پيشنهادهاي كاركنان و ديگر ذينفعان
 •  مشتري مداري با رويكرد ارتقاء كيفيت، تحويل بموقع و قيمت رقابتي   
 • ارتقاء سطح فرهنگ ايمني و سلامت و 5S در محيط كار             
 • توانمندسازي كاركنان با آموزش مستمر برای ارتقاء سطح علمي و مهارتي آنان در جهت نیازهای شركت
 • پايبندي به مسئوليت هاي اجتماعي و الزامات زيست محيطي و قوانين و مقررات جامعه