کارگاه ذوب

You are here

كارگاه ذوب با 5 كوره ذوب القائي هركدام به ظرفيت 14 تن و 3 هلدر به ظرفيت 45 تن و همچنين با تجهيزات اندازه گيري آناليز ذوب ،مواد مذاب را در اختيار خطوط قالبگيري قرار ميدهد همچنين نمونه هاي ذوب درابعاد استاندارد در هرمرحله تحويل به آزمايشگاه خواص مكانيكي ارسال مي گردد .