کارگاه لاست فوم

You are here

ريخته گري به روش لاست فوم روشي جديد در توليد قطعات ريخته است که از سال 1960در حال کسترش است.اگرچه استفاده از اين روش در ساير بخش هاي ريخته گري به عنوان يک تکنولوژي کامل به يک رويا شبيه است اما از اين روش در ريخته گري آلومينومي آهن خاکستري وداکتيل استفاده مي شود.

در ريخته گري به روش لاست فوم از مدل هايي که از پلي استارين منبسط شده (فوم) ساخته مي گردد ودردرون ماسه بدون چسب قرار داده مي شود. از مزاياياستفاده از مدل فومي اين است که هم مراحل ريخته گري وهم قطعه ريخته را با حذف  ماهيچه بهبود مي سازد و همچنين ميزان دقت را بالا مي برد.چون فضاي داخلي مدل فومي توسط ماسه بدون چسب پر مي گردد ومدل فومي حفرات داخلي قطعه را خود ايجاد مي کند نيازي به ماهيچه نيست.

با حذف ماهيچه مي توان از مدل فومي براي قالب گيري قطعاتي که شکل هندسي پيچيده ومشکلي دارند استفاده کرد.برخلاف ساير روشهاي ريخته گري نيازي نيست که مدل ازقالب گيري اوليه به casting بازگردانده شود. به مدل فومي بايد روکشي از سراميک داده شود.جنس مدل هاي فومي از پلي استايرين منبسط شده يا PMMA است که با ريختن مواد مذاب به درون قالب فومي تبخير مي شود.

استفاده از دانه هاي کم تراکم وPre-expanded در تهيه مدل فومي ميزان از ميزان گازي که ازتبخير فوم متصاعد مي گردد کاهش مي يابد.ممکن است که يک مدل از چندين قسمت ياچندين مدل که در يک خوشه با هم ترکيب شده و به هم چسبانده شده اند تشکيل يابد.هنگاميکه مدل ساخته شد بايد روکشي از سراميک يا ساير مواد نسوز به مدل داده شود کهاين عمل را از طريق فرو بردن مدل در داخل رنگ(روکش سراميکي)يا از طريق پاشيدن صورت مي پذيرد.همانند ساير روش هاي اين روش نيز سيستم هاي gatingوriseringرا دارا مي باشد.با اين تفاوت که سيستم هاي gatingوrisering به مدل چسبانده مي شوند. نمونه درداخل درجه اويزان مي شود وماسه بدون چسب به داخل درجه در حاليکه درجه در حال ويبره است ريخته مي شود که اين ويبره براي اين است که ماسه کاملا مدل را احاطه کند.

به هنگام ريختن مواد مذاب فوم تبخير مي شود و از درجه خارج مي گردد.استحکام ماسه ووجود روکش روي فوم باعث مي شود که قالب در همان حالت خود باقي بماند.بعد از اينکه موادمذاب سرد و جامد شد به واحد shakeout ارسال مي گردد وساير مراحل همانند ساير روشهاي ريخته گري به ترتيب صورت مي پذيرد.در اين روش چون از ماسه بدون چسب استفاده مي شود پروسه shakeout به واسطه وجود آن تسهيل يافته است.

ريخته گري به روش لاست فوم در ITFCo: ITFCoبکي از شرکت هايي است که مطالعاتي در مورد اين روش دارد  وتقريبا به تمامي ويژگيهايي که اين روش دارد آگاه نيست.ITFCoتقريبا سال6 سال پيش خط ريخته گري به روش لاست فوم را با عالي ترين تجهيزات آن راه اندازي کرده است ومهار وتجارب وسيعي را در اين زمينه بدست آورده است.

تجهيزات واحد لاست فوم ITFCo:
واحد لاست فوم ITFCo  با هدف توليد سالانه 15000تن قطعه از نوع خاکستري و داکتيل در پايان توسعه دوم اين واحد راه اندازي شد .در همين زمان با شروع بکار فاز اول اين طرح اين واحد قابليت توليد 7500تن در سال را در پايان سال2007 داشت.

وايت سايد اين واحد شامل :

Pre-expander

2 ماشين مدلسازي
2 ماشين چسب زني

کوره خشک کن .وخط پيشرفته لاست فوم(با40 درجه)با سايز1000*800*mm800 ميباشد.

کارتر تراکتور:

1)دستگاه اندازه گيري براي استحکام کششي مدل RAT50: با ظرفيتKg/f5,10,20,50
2)ابزار تست تحت فشار با ظرفيت بين 10 الي 15 Kgf/m براي مدل CI-15
3)برينل و راک ول وويکر ماشين يا (ابزار اندازه گيري سختي)