چشم انداز

You are here

اهداف بلند مدت و استراتژیک 

1-افزایش سود خالص 

2- افزایش بهره وری سازمان 

3- بهبود موقعیت رقابتی سازمان 

4- جلب اعتماد و رضایت مشتریان 

5-بکارگیری ،حفظونگهداری منابع انسانی متخصص و کارآمد 

6- تولید درکلاس جهانی و اتصال به زنجیره جهانی تامین قطعات 

7- افزایش مستمر قطعات ریخته مشترک و توسعه پیمانکاران فرعی در زمینه ماشینکاری 

8- انجام طرح های تحقیقاتی (به منظور نوآوری و پیشتازی درصنعت ریخته گری )

9-حفظ و رعایت مسولیتهای اجتماعی