كارگاه شات بلست

You are here

در اين كارگاه ابتدا سيستم هاي راهگاهي از قطعه جدا شده و تحويل كارگاه ذوب مي گردد سپس قطعات بر حسب وزن و بزرگي توسط دستگاههاي شات بزرگ و شات كوچك به منظور تميز كاري انتقال مي يابد .پس از تميز شدن قطعات بازرسي شده و قطعاتي كه ظاهرا يا واقعا اسكرپ هستند براي بررسي در جلسه اسكرپ كنار گذاشته شد ه وقطعات تائيد شده توسط نوار نقاله يا پالت به كارگاه عمليات نهائي ارسال مي شود .