کنترل کیفیت در شرکت ریخته گری تراکتورسازی

You are here

واحد کنترل کیفیت در شرکت ریخته گری تراکتورسازی دارای سه وظیفه است: 1- کنترل مواد 2- نظارت بر فرایند تولید. 3- کنترل کامل نهایی از خواص مکانیکی، متالورژیکی و مشخصات قطعات. به همراه تجهیزات مدرن که کمک بسیار خوبی برای اندازه گیری و هماهنگی برخوردار می باشد